Общи условия

Общи условия Виватурс БГ

Към договор №……………………………..

I. Резервации – Резервациите се извършват в офиса на агенцията, по имейл, чрез сайта на агенцията, чрез други турагенти, по телефон.

     1.  Записванията се осъществяват с внасяне на депозит, който може да бъде различен размер за всяко пътуване и задължително се упоменава в договора за пътуването. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да заплаща с кредитна или  дебитна карти или в брой, за което му се издават съответните документи.

      2. Резервацията се счита за валидна, само ако е препотвърдена от ТУРОПЕРАТОРА (ТО) в рамките на 48 часа. Ако не бъде препотвърден  първоначално заявеният  хотел, ТО може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности, той има право да му бъде възстановено заплатения депозит в размер, какъвто е внесъл при записването.

       3. Доплащането се осъществява по банков път или в брой, за което се издават съответните документи, и в срок, упоменат в договора за пътуването. Този срок е различен за всяко отделно пътуване.

   4. В случай, че пътуването не се осъществи поради ненабран минимум от туристи или поради непреодолима сила, за което ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще бъде информиран своевременно, ТО може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ  друг туристически продукт. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да приеме или отхвърли новото предложение. Ако по някаква причина ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме новото предложение на ТО, то внесеният депозит ще бъде възстановен в същия размер, както при записването.

      5. Ваучерите за пътуването се получават след заплащане на пълния размер от цената на пътуването. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да носи ваучера със себе си по време на пътуването.

II. Анулации – могат да бъдат извършвани при описаните в договора за всяко едно пътуване срокове и условия.

         1. ТО има право да анулира резервация, без да дължи неустойки на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако:                                             а) ПОТРЕБИТЕЛЯТ не притежава изрядни документи.

               б) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има непристойно, рисково или агресивно поведение, с което би създал сериозен риск за сигурността или удобството на останалите туристи, на служители или съконтрагенти на туроператора или на държавни или общински служители в приемащата страна или за успешното продължаване на пътуването. В този случай ТО не дължи връщане на платени от потребителя суми по договора и има право на обезщетение за всички причинени му от неправомерното поведение на ПОТРЕБИТЕЛЯ вреди, в случай, че те надхвърлят по стойност цената на туристическия пакет.

              в) ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания в съответните срокове или прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения.

           г) Поради климатични или други дадености и факти, прецени, че е твърде рисково за туристите цялото пътуване.

III. Визи и други документи

         1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТО предоставя информация в писмен вид или по друг подходящ начин, както и при желание от ПОТРЕБИТЕЛЯ, изразено в писмен вид да съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучери, билети и др./. ТО не носи отговорност при отказ на виза. Не представянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

         2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя вноски, не се възстановяват.

IV. Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

          1. ПРАВА

              а) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от пътуването преди неговото започване по собствена причина. В такъв случай ТО има право да удържи неустойка само тогава, когато размерът й е изрично посочен в договора за пътуването и прекратяването се случва в посочените в договора срокове и според чл. Х от Общите условия.

              б) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати своето пътуване през времетраенето му по свое желание, като всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.

               в) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да прехвърли правата и задълженията си по договора на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, като предварително уведоми за това ТО или ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ (ТА) в срок, определен в договора.

>>> ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред ТО и ТА за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.

              г) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да приеме или отхвърли заместващото предложение за пътуване, когато такова към него е отправено в случай, че желаното не се е състояло.

               д)ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва собствена действаща застраховка за медицински услуги и помощ, ако тя покрива необходимите рискове и срока на пътуването и бъде предоставено копие от полицата от ПОТРЕБИТЕЛЯ на ТО/ТА, за да бъде прикрепена към комплекта документи по пътуването.

               е)ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време да уведомява ТО/ТА за нередности по изпълнение на програмата на пътуването. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга подходяща форма, включително чрез факс, електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

               ж)ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поиска от ТО сключване на застраховка „Отмяна на пътуване”.

          2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

     а)ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави валидни документи за самоличност, застраховки, декларации и нотариално заверено пълномощно (за децата, които пътуват с един родител), както и други такива, ако са необходими на ТО/ТА.

             б)ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да извършва плащанията в съответните срокове и размери и да запазва платежните документи.

            в)ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен внимава за поведението и облеклото си, както и да спазва законите на страните, които посещава.

             г) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да спазва точно обявените начални часове за отпътуване и да се явява в състояние и външен вид, които му позволяват да участва в пътуването и които не причиняват неудобство на останалите туристи и на служителите на ТО и неговите партньори.

          д) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването да се яви лично в офиса на ТО за получаване на задължителната, съгласно чл. 86 от Закона за туризма информация. В случай, че потребителят не се яви в посочения срок, ТО не носи отговорност за вреди и всякакви други неблагоприятни последици, произтекли от това, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е информиран.

  V.Права и задължения на ТО/ТА

         1.Права на ТО/ТА

                 а) ТО/ТА има право да променя програмата на пътуването в хода на самото пътуване, ако са налице обстоятелства, които пречат тя да бъде извършена по описания в договора начин или с оглед безопасността на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

              б) ТО/ТА има право да променя програмата преди започването й, като своевременно информира ПОТРЕБИТЕЛЯ.

              в) ТО/ТА има право да откаже пътуване на ПОТРЕБИТЕЛЯ при описаните в договора и общите условия случаи.

                  г) ТО/ТА има право да увеличи цената на пътуването, ако са налице такива промени, но не 21 дни преди датата на пътуването.

                   д) ТО/ТА има всички права по т.2 от общите условия.

         2. Задължения на ТО/ТА

             а) ТО/ТА е длъжен да предоставя цялата информация по пътуването в писмен четлив вид, без да бъде ПОТРЕБИТЕЛЯТ подвеждан или въвеждан в заблуждение.

               б) ТО пряко или чрез ТА е длъжен да предостави на потребителя в писмена форма след сключването на договора, но не по-късно от 7 работни дни преди началото на пътуването, информация за:

  • името или фирмата, адреса и телефонния номер на свой представител в посещаваното място, а при липса на представител – данни за установяване на контакт с организациите в посещаваното място, които могат да окажат съдействие на потребителя при възникване на затруднение; когато няма такава организация, на потребителя се предоставя телефонен и факс номер или адрес на електронна поща за връзка с туроператора или туристическия агент;
  • времето и местата на междинните спирания и връзки;
  • вида на използваните транспортни средства;
  • застраховките, свързани с изпълнението на договора.

>>> Когато периодът между сключването на договора и началната дата на пътуването е по-кратък от 7 работни дни, информацията по чл. V, т. 5, ал. а) и б) се предоставя при сключването на договора.

                в) ТО/ТА е длъжен да информира своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ за всяка промяна в изпълнение на пътуването.

                г) ТО/ТА не носи отговорност за пропуснати трансфери поради закъснение на ПОТРЕБИТЕЛЯ или за не предоставени услуги поради неадекватното състояние или външен вид на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай, че поради изложените причини за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ТО възникнат допълнителни разходи, същите се поемат изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

                д) ТО не носи отговорност за вреди, причинени от трето лице, несвързано с договора за пътуване, които не могат да се предвидят или избегнат.

                   е) ТО не носи отговорност за вреди, ако те са по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

               ж) ТО не носи отговорност, когато са налице непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им, като лоши метеорологични условия, усложнена пътна обстановка, пожари, наводнения, земетресения и други природни бедствия, забавяне на гранични или контролни пунктове, оказване на помощ на турист, национални или религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, технически аварии, промяна в работно време на учреждения, включително на музеи, административни актове, издадени след подписване на договора, дефект на превозно средство.

               з) ТО не носи отговорност ако поради алкохолно или наркотично опиянение или поради хулиганско или друг вид обществено неприемливо поведение на ПОТРЕБИТЕЛЯ, е отказано изпълнението на част от услугите, включени в програмата или се е наложило ПОТРЕИТЕЛЯТ да бъде изцяло отстранен от програмата.

              и) ТО не носи отговорност за изпълнението на услуги, които не са част от програмата, поръчани от ПОТРЕБИТЕЛЯ на място на трети лица.

               й) ТО не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ за съхранение на личния му багаж, пари, ценности, документи и други, включително оставени в хотела или в превозното средство. В тези случаи екскурзоводът или друг представител на ТО съдейства на пострадалия, като това съдействие не може да води до нарушаване на туристическата програма. Търсене на забравени или загубени вещи се извършва от ПОТРЕБИТЕЛЯ самостоятелно и е за негова сметка.

               к) ТО гарантира, че предоставените от ПОТРЕБИТЕЛЯ лични данни са защитени съгласно ЗЗЛД, обработват се само във връзка с изпълнението на настоящия договор и се съхраняват съгласно нормативните изисквания.

VI. С подписването на договор за пътуване ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е съгласен личните му данни да бъдат използвани във връзка с изпълнението на настоящия договор.

VII. Всяко изменение, допълнение, прекратяване и др. се прави в писмена форма – отнася се за всички страни по договора.

VIII. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в неизменен вид.

IX. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

X. Неустойки

             1.Крайният срок, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от договора (анулация), без да дължи неустойка, е 60 дни преди датата на пътуването.

       2. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки:

  • До 60 дни преди датата на пътуването — без неустойки.
  • От 59 до 30 дни преди датата на пътуването — в размер на депозита.
  • От 29 до 20 дни преди датата на пътуването — 70% от общата стойност на пътуването.
  • От 19 до 14 дни преди датата на пътуването — 80% от общата стойност на пътуването.
  • По-малко от 14 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването.

             3. ТО/ТА изплаща обратно преизчислените суми по чл. X за несъстоялите се екскурзии, почивки или друг вид пътувания, по банковата сметка на клиента, от която е извършено плащането, или в брой, като за целта издава съответните отчетни документи. Срокът за връщане на суми е 7 работни дни след датата на възникване на задължението.

XI.ТО има сключена застраховка „Отговорност на Туроператора” със ЗАД „Алианц България”, полица № 13150150200000009.

XII.ТО задължително предлага на ПОТРЕБИТЕЛЯ възможност за сключване на застраховка „Отмяна на пътуване”.

XIII.Общите условия са неразделна част от договора за пътуването, подписването на който се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е запознат с тях, както той самият, така и всички други лица, вписани в договора.

XIV.ТО съобразява и води своята дейност според българското законодателство.

XV.Договорът важи единствено по отношение на изрично описаните в него услуги. Предоставянето на допълнителни услуги се извършва по отделно споразумение между страните и за тях ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи отделно заплащане. В случай, че допълнителна туристическа услуга не може да бъде осъществена поради обективни обстоятелства, ТО възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ пълния размер на платената цена за нея и не дължи други обезщетения или неустойки. Неосъществяването на допълнителна услуга не може да доведе до отказ от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ от договора за туристическо пътуване.